No announcement available or all announcement expired.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Print Friendly, PDF & Email


***

Egzamin testowy na uprawnienia budowlane odbędzie się w dniu 24 maja 2024 r. z podziałem na specjalności uprawnień budowlanych według następującej zasady:

 • o godzinie 10:00 – rozpocznie się egzamin na uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (we wszystkich rodzajach i zakresach)
 • o godzinie 13:00 – rozpocznie się egzamin na uprawnienia w pozostałych specjalnościach (we wszystkich rodzajach i zakresach)

w Budynku Instytutu Geodezji i Budownictwa WG UWM w Olsztynie, ul. Heweliusza 4 w sali 2.16.

Prosimy pamiętać o zabraniu dowodów osobistych!

Na egzamin należy zgłosić się na konkretną godzinę osobiście zgodnie z zawiadomieniem.

Osoba egzaminowana zobowiązana jest posiadać dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.

Wyniki z egzaminów pisemnych komisje podadzą bezpośrednio po sprawdzeniu zestawów testowych.

Ostateczna godzina egzaminu ustnego zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej W-MOIIB w dniu 24 maja 2024 r.

Egzaminy ustne odbędą się w budynku NOT w Olsztynie, Plac Konsulatu Polskiego 1

UWAGA:

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna W-MOIIB informuje, iż nie udostępnia osobom zdającym egzamin ustny na uprawnienia budowlane papierowej wersji obowiązujących przepisów i norm, zapewni ich wersję cyfrową. Zdający egzamin ustny podczas przygotowywania się do odpowiedzi mogą posługiwać się przyniesionymi przez siebie tekstami aktów prawnych, Polskich Norm i Eurokodów, które nie powinny zawierać komentarzy, uzupełnień, wyjaśnień i innych notatek. Obowiązuje stanowczy zakaz użyczania między zdającymi jakiejkolwiek rzeczy przyniesionej na egzamin, a także zakaz używania telefonów oraz innych nośników elektronicznych.

Egzaminy ustne odbywać się będą w budynku NOT od 25 maja – 04 czerwca 2024 r.

UWAGA:

Egzamin ustny będzie nagrywany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

Zachęcamy do korzystania z Aplikacji Uprawnienia Budowlane PIIB !!!

Uroczyste wręczenie uprawnień budowlanych

Przewodniczący Rady  Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zaprasza* na uroczystość wręczenia uprawnień budowlanych,  która odbędzie się 24 czerwca 2024 r. w Hotelu Omega w Olsztynie, przy ul. Sielskiej 4a, godz. 12.00.

Jeżeli nie może Pan/Pani wziąć udziału w uroczystości uprzejmie prosimy o zawiadomienie biura Izby o tym fakcie w terminie do 11 czerwca br.

Informujemy, że biorąc udział w uroczystości wyraża Pan/Pani zgodę na utrwalenie swojego wizerunku na zdjęciach i nagraniach wideo oraz na rozpowszechnianie go w materiałach związanych z uroczystością  – w celu budowania  pozytywnego wizerunku Warmińsko – Mazurskiej OIIB w przestrzeni publicznej i w mediach.

*Zaproszenie jest kierowane do osób z pozytywnym wynikiem egzaminu.

** Osoby z negatywnym wynikiem egzaminu otrzymają decyzję w formie listownej.

************************************************

Wszelkie informacje dotyczące egzaminu na uprawnienia budowlane będziemy na bieżąco zamieszczać na stronie internetowej.

UWAGA: numer rachunku do wpłaty opłat kwalifikacyjnych
Bank Millenium 58 1160 2202 0000 0005 2900 9921

OPIS PRZELEWU:

Tytuł przelewu opłaty za egzamin musi umożliwiać identyfikację osoby, w imieniu której jest dokonywana, tj. musi w opisie zawierać: sformułowanie: postępowanie kwalifikacyjne (lub egzamin), imię i nazwisko osoby starającej się o uprawnienia budowlane, specjalność uprawnień (w skrócie).

np.:
I RATA – KWALIFIKACJA- JAN KOWALSKI- Sanitarna

II RATA – EGZAMIN TESTOWY – JAN KOWALSKI – Konstrukcyjno- budowlana

II RATA – EGZAMIN USTNY- JAN KOWALSKI- Elektryczna

Osoby, które uzyskały już uprawnienia budowlane i zamierzają pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, zapraszamy do kontaktu z Ewidencją członków w sprawie wpisu na listę członków – 89 527 72 02.

Poniżej procedura zapewnienia bezpieczeństwa podczas egzaminów na uprawnienia budowlane:

Procedura bezpieczeństwa

Wykaz przepisów i obowiązujący zakres ich znajomości na uprawnienia budowlane

Szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane

Okresy praktyki wymagane do uzyskania uprawnień budowlanych

Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne prosimy wnosić na rachunek bankowy
W-MOIIB 58 1160 2202 0000 0005 2900 9921

Komisje Kwalifikacyjne Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa wyjaśniają treść otrzymanych decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych lub decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
W celu otrzymania informacji należy złożyć pisemny wniosek załączając kopię decyzji, której treść budzi wątpliwości.
Wnioski można składać osobiście w biurze W-MOIIB lub przesyłać pocztą tradycyjną na adres biura W-MOIIB Plac Konsulatu Polskiego 1, 10-532 Olsztyn.

Przykładowe wyjaśnienia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych można znaleźć tutaj

Dokumenty do pobrania:

Numer TERYT można znaleźć tutaj.

Nowe zasady nadawania uprawnień budowlanych regulują przepisy art. 12 – 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) rozporządzenie można znaleźć tutaj

Praktykę zawodową odbytą przed 1 stycznia 1995 r. dokumentuje się w formie zaświadczenia. Przykładowy wzór zaświadczenia, zawierający informacje niezbędne dla oceny prawidłowości praktyki zawodowej, można znaleźć TUTAJ.

Biuro Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej W-MOIIB
(pokój nr 213) czynne:

  • poniedziałek    08.00 – 16.00
  • wtorek               07.00 – 15.00
  • środa                  07.00 – 15.00
  • czwartek            07.00 – 15.00
  • piątek                 07.00 – 15.00

nr  tel. 89 522 29 95; adres  mailowy okk@wam.piib.org.pl

nr konta do wpłat opłaty kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej:

Millenium Bank 58 1160 2202 0000 0005 2900 9921