Posiedzenie Rady W-MOIIB pierwsze w 2023r.

Otwarcia posiedzenia dokonał Jarosław Kukliński Przewodniczący Rady W-MOIIB.
Posiedzenie przebiegało zgodnie z przyjętym porządkiem obrad:

 • Otwarcie posiedzenia.
 • Przyjęcie porządku posiedzenia.
 • Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady W-MOIIB w dniu 16 grudnia 2022r.
 • Informacje z przebiegu posiedzeń Prezydium Rady W-MOIIB w dniach 19.01.2023r.
  i 02.03.2023r.
 • Informacje z posiedzenia Krajowej Rady PIIB w dniu 01.02.2023r.
 • Informacje ze spotkań W-MOIIB.
 • Informacje o pracach Komisji i Zespołów.
 • Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji i zespołów powołanych przez Radę w okresie sprawozdawczym kwiecień 2022 – kwiecień 2023.
 • Informacje o działalności okręgowych organów W-MOIIB :

– Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

– Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

– Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego

– Okręgowej Komisji Rewizyjnej

 • Informacje w sprawie wniosków i zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Rewizyjną Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
 • Informacja Zespół ds. zakupu siedziby dla W-MOIIB.
 • Podjęcie Uchwały w sprawie ryczałtów i ekwiwalentów.
 • Podjęcie Uchwały w sprawie nowelizacji prowizorium budżetu na rok 2023.
 • Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji budżetu za 2022 rok.
 • Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok.
 • Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2023 rok.
 • Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia porządku obrad XXII Zjazdu Sprawozdawczego.
 • Podjęcie Uchwały w sprawie projektów Regulaminu obrad i Regulaminu wyborów do organów W-MOIIB XXII Zjazdu Sprawozdawczego.
 • Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia projektu ramowego programu działalności Izby na okres od kwietnia 2023 roku do kwietnia 2024 roku.
 • Podjęcie Uchwały w sprawie przyznania ekwiwalentu delegatom XXII Zjazdu Sprawozdawczego.
 • Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia treści sprawozdania z działalności Rady
  W-MOIIB w okresie sprawozdawczym 2022r. – 2023r. do przedłożenia na XXII Zjeździe Sprawozdawczym.
 • Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia rekomendacji dla projektów uchwał XXII Zjazdu Sprawozdawczego.
 • Omówienie listy kandydatów Prezydium i Komisji XXII Zjazdu Sprawozdawczego.
 • Omówienie przygotowań do XXII Zjazdu Sprawozdawczego.
 • Wybór protokolanta Zjazdu.
 • Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwał składu orzekającego powołanego do rozpatrywania spraw indywidualnych.
 • Sprawy różne i wniesione.
 • Zakończenie obrad.