W dniu 20.03.19r. Odbyło się posiedzenie Rady W-MOIIB przed XVIII Zjazdem Sprawozdawczym

Było to ostatnie posiedzenie Rady w okresie zamykającym pierwszy rok V kadencji. Poruszano na nim wiele zagadnień związanych z przygotowaniami do XVIII Zjazdu Sprawozdawczego W-MOIIB.

Otwarcia posiedzenia dokonał Jarosław Kukliński Z-ca Przewodniczącego Rady W-MOIIB.

Posiedzenie przebiegało zgodnie z przyjętym porządkiem obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady W-MOIIB w dniu 14 grudnia 2018r.
 2. Informacje z przebiegu posiedzeń Prezydium Rady W-MOIIB w dniach 22.01.2019r., 22.02.2019r. i 20.03.2019r.
 3. Informacje z posiedzenia Krajowej Rady PIIB w dniu 13.03.2019r.
 4. Informacje ze spotkań W-MOIIB.
 5. Informacje o pracach Komisji i Zespołów.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji i Zespołów powołanych przez Radę W-MOIIB.
 7. Informacje o działalności okręgowych organów W-MOIIB:
  – Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
  – Okręgowej Komisji Rewizyjnej
  – Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego
  – Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji budżetu za 2018 rok.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2018 rok
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2019 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków i zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Rewizyjną Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia porządku obrad XVIII Zjazdu Sprawozdawczego.
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie projektu Regulaminu obrad XVIII Zjazdu Sprawozdawczego.
 14. Podjęcie Uchwały w sprawie projektu ramowego programu działalności Izby na okres kwiecień 2019 – kwiecień 2020r.
 15. Podjęcie Uchwały w sprawie przyznania ekwiwalentu delegatom uczestniczącym w XVIII Zjeździe Sprawozdawczym.
 16. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia treści sprawozdania z działalności Rady W-MOIIB za okres kwiecień 2018 – kwiecień 2019.
 17. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia rekomendacji dla projektów uchwał XVIII Zjazdu Sprawozdawczego.
 18. Omówienie listy kandydatów Prezydium i Komisji XVIII Zjazdu Sprawozdawczego.
 19. Omówienie przygotowań do XVIII Zjazdu Sprawozdawczego.
 20. Wybór protokolanta Zjazdu.
 21. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. Promocji Zawodu Inżyniera Budownictwa wśród Studentów oraz przyjęcia regulaminu Zespołu.
 22. Podjęcie Uchwały w sprawie dofinansowania spotkania integracyjnego.
 23. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwał składu orzekającego powołanego do rozpatrywania spraw indywidualnych.
 24. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia terminarza posiedzeń Prezydium Rady i Rady W-MOIIB w roku 2019.
 25. Omówienie stanu przygotowań do Dnia Budowlanych w roku 2019.