Decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych wręczone!

W dniu 19.12.2016 r. w sali konferencyjnej Hotelu Omega w Olsztynie zostały
wręczone decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych.

XVIII sesja egzaminacyjna w Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa trwała w dniach 18 – 25.11.2016 r., do egzaminów w tej sesji przystąpiło łącznie 113 osób, 88 osób uzyskało wyniki pozytywne. Do dnia dzisiejszego Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna W-MOIIB nadała 2228 uprawnień budowlanych.
Inżynierowie otrzymujący uprawnienia budowlane złożyli ślubowanie, którego rotę ustalono uchwałą Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Nr 18/R/08 z dnia 5 listopada 2008 r.
Osoby, które na egzaminie osiągnęły bardzo wysoki wynik, otrzymały listy gratulacyjne od Przewodniczących: Rady W-MOIIB Mariusza Dobrzenieckiego i  Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej W-MOIIB Andrzeja Stasiorowskiego oraz wydawnictwo – zbiór aktualnych przepisów i „izbowe” upominki.
Naszymi gośćmi podczas uroczystości wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień byli: Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – Pan Stanisław Kowalski, Zastępca Prezydenta Olsztyna – Pani Halina Zaborowska – Boruch, Zastępca Warmińsko – Mazurskiego Inspektora Nadzoru Budowlanego – Pani Joanna Sopella, Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Olsztynie – Pan Grzegorz Wieczorek, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztynie – Pan Micha Wajda, Dyrektor Urzędu Dozoru Technicznego w Olsztynie – Pan Tomasz Gosiewski, Prodziekan ds. Współpracy i Innowacji Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM w Olsztynie – dr inż. Jacek Zabielski, W imieniu Pani Dziekan Wydziału Nauk o Środowisku UWM w Olsztynie  prof. dr hab. inż. Ewy Paturej – prof. dr hab. inż. Mirosław Krzemieniewski, Dyrektor ds. Naukowych i Organizacyjnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu – dr Agata Rychter, Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur – Pani Maria Danilewicz oraz członkowie Rady W-MOIIB i członkowie OKK W-MOIIB.

Wszystkim, którzy otrzymali decyzje, serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów!

skmbt_c35316122112460

skmbt_c35316122110050skmbt_c35316122110040